Hem Guider Spara i råvaror

Spara i råvaror

899
0
DELA

Råvaror som sparform har länge varit intressant men har kommit upp extra på tapeten sista åren med tanke på den centralbankspolitik som har bedrivits. Att spara i råvaror har sina fördelar och de investerare som har råvaror som sparform har det framförallt av två stora anledningar:

  • Råvaror anses vara ett bra skydd mot inflation
  • Råvaror korrelerar oftast lite med andra tillgångsslag, går börsen ner kan råvaror mycket väl gå upp i värde.

Nedan tänkte vi gå igenom vad man skall tänka på när man sparar i råvaror men också hur man går till väga.

Många människor som går i tankarna att spara i råvaror har oftast redan ett annat sparande, kanske i fonder eller i aktier. Råvaror fyller framförallt ett diversifieringssyfte, alltså att du sprider dina risker och inte ”lägger alla ägg i samma korg” som många brukar referera till. Därför är det viktigt att veta vad man har i sitt övriga sparande så man inte har en högre vikt mot råvaror än vad man faktiskt tror att man har. Vissa fonder eller aktier som har stort fokus på vissa delar av världen har ekonomier som är väldigt råvaruberoende, som vissa latinamerikanska länder som har mycket gruvor (som ni kan se i genomgångnen av andra råvaror var de produceras) och vissa länder är beroende av oljepriset, exempelvis Ryssland. Dessa länders ekonomier tenderar att påverkas mycket av vad priset på just den råvara de är stora inom och producerar eller utvinner.

Råvaror som inflationsskydd

Råvaror anses av många att vara ett bra skydd mot inflation och därför är det populärt att spara i råvaror långsiktigt i ett diversifieringssyfte. Många sparare tenderar att öka sina investeringar i råvaror när de blir rädda för inflation därför använder till och med marknadens aktörer råvaror som indikator för att upptäcka inflation. Guld anses kanske som en av de bästa råvarorna att äga för att skydda sig mot inflation därför tänkte vi använda just guld i ett exempel för att förklara varför råvaror är ett bra skydd mot inflation och att spara i råvaror har en funktion att sänka risken i ett långsiktigt sparande.

Idag vet vi hur mycket guld som har utvunnits och finns ovanför ytan. Vi känner idag också till ”alla” fyndigheter av guld som är upptäckta men som inte har utvunnits än som alltså ligger under mark. Detta gör att marknaden och investerare ”vet” hur mycket guld det finns och som möjligt kan finnas.
Inflation innebär att centralbanker trycker pengar och urholkar värdet av pengarna som redan existerar. För att smala ner allt så tar vi ett exempel att det bara finns 100kg guld i hela världen och det bara finns 1000 kronor (eller vilken annan valuta du vill) så finns det 0,1kg guld per krona (100/1000=0,1). Men om riksbanken eller en annan centralbank bestämmer sig för att trycka mer pengar, från 1000 till 2000 kronor betyder det att det finns 0,05kg guld per krona. Så om du hade 10kr före det var inflation kunde du köpa 1kg guld (0,1×10), efter inflationen kan du bara köpa 0,5kg guld (10×0,05). Hade du istället köpt guld före inflationen kunde du växlat 1kg till dubbelt så många kronor efter inflationen.

Logiken bakom detta exempel är att en del i ekvationen är känd och konstant, nämligen guld men mängden pengar är inte det. Guld är det lättaste exemplet att tänka på att spara i råvaror för att skydda dig mot inflation men samma logik fungerar även på andra råvaror exempelvis järn, koppar, eller olja som också finns under marken. Så skall du skydda din portfölj är guld med stor sannolikhet bra att spara i guld. Just guld blir en bra jämförelse eftersom det i mångt och mycket är ett betalningsmedel likt just pengar, men du kan inte trycka eller påverka mängden guld som finns eller som kan utvinnas.

Tänket att det inte går att påverka mängden guld är samma tänk som många också tänker när de sparar i skog eller investerar i skog, ”dom gör inte mer land” är ofta ett argument man får höra om att investera i skog. Skall man vara krass så är det så att med världens ständigt ökande vattennivå så minskar mängden land i världen varför det kanske inte är en dålig ide att investera i skog för utbudet ökar i alla fall inte.

Ett annat exempel på att spara i råvaror men som inte är lika uppenbart är att spara i kaffe för att skydda sig mot inflation eller en annan mjuk råvara. Inflation innebär att man trycker mer pengar, om vi antar att inflationen sprider sig jämt över alla i världen som har pengar så kommer alla få mer pengar om det blir inflation men deras köpkraft kommer inte öka. Kaffe är något som många vill dricka dagligdags av smakskäl eller för att hålla sig pigga. För att applicera tänket kring guld så betyder det att efterfrågan på kaffe är konstant men inte mängden pengar i världen. Så ökar mängden pengar i världen står efterfrågan på kaffe konstant och priset i kronor går upp på ett kilo kaffe.

I ovan exempel har vi förenklat världen väldigt mycket för att tydliggöra en av fördelarna med att spara i råvaror, men det är inte bara inflation som påverkar priset på råvaror som ni kan läsa om i avsnittet Investera i Råvaror. Efterfrågan kan både öka och minska under din innehavsperiod av flera olika anledningar och på så vis också påverka priset på råvaran både positivt och negativt. Så bara för att man har rätt om sin tes om inflation och därför sparar i råvaror behöver det inte betyda att resultatet, i detta fall avkastningen, blir som man tänkt och det är därför viktigt att göra hela analysen före man bestämmer sig att investera i råvaror, både enskilda råvaror, råvarufonder eller diverse kontrakt och certifikat som finns där ute.

Låg korrelation mot börsen och andra marknader

Många människor sparar redan i aktier eller fonder samt även i räntebärande placeringar så som räntefonder eller obligationer. När man investerar och bygger en portfölj är det viktigt att tänka på diversifiering, alltså ”inte lägga alla ägg i samma korg” för att sprida sina risker. Historiskt sett har råvaror haft en låg korrelation med andra sparformer vilket har ökat populariteten att spara i råvaror. I ett sparande vill man ofta försöka uppnå att allt inte går upp eller ner samtidigt för att få en jämnare avkastning, detta för att det är lättare att planera. Låt oss säga att du sparar för din semester, om du har 10% eller 20% mer eller mindre pengar kan vara avgörande för var du åker.
Som vi gick igenom ovan så är det inte ovanligt att råvaror presterar bra när inflationen är hög. Tar vi åter igen guld som exempel så vet många att guld länge har använts som betalningsmedel. När vi ser oroligheter på finansiella marknader likt finanskrisen påverkar det aktiemarknaden och räntemarknaden negativt då vänder ofta folk sig till just guld och köper guld som en ”försäkring” då det är ett gammalt beprövat betalningsmedel som man kan ”lita” på. När efterfrågan på guld går upp, av spekulativa skäl eller andra skäl, så går också oftast priset upp. I en tid av finansiell orolighet när aktiemarknaden och räntemarknaden sjunker kan alltså det vara bra att spara i guld eller i en annan råvara som då kan gå upp när dina andra investeringar kanske inte presterar så bra.

Ett annat exempel på när det kan löna sig att spara i råvaror när olyckan är framme och de andra delarna i din portfölj inte levererar kan vara vid en stor naturkatastrof. Låt oss säga att det sker en jordbävning och stora delar av en stad med massor av fabriker förstörs. I ett sådant läge är det troligt att aktiemarknaden faller eftersom lönsamheten för företagen sjunker i och med avbrottet med jordbävningen. Skall allt återbyggas krävs det troligen en hel del järn för diverse konstruktioner och andra råvaror så som koppar för vattenledningar mm. Ökar efterfrågan på råvaror tenderar också priset att gå upp, allt annat lika och på så vis vara ett bra komplement i ditt sparande.

Det finns många exempel på att spara i råvaror är bra när andra tillgångsslag inte levererar ovan var två exempel. Statistik och mätningar visar att korrelationen mellan råvaror och andra tillgångsslag minskar vilket förbättrar din diversifiering om du väljer att spara i råvaror.

Hur spara i råvaror?

Vill du spara i råvaror finns det flera alternativ några av sparformerna tänker vi gå igenom nedan.

Spara i råvarubolag

Att spara i råvarubolag kräver mer från dig som investerare. Du måste utvidga din analys att täcka in många andra aspekter än just den råvara du vill ha exponering emot. Hur man skall tänka kring att spara i oljebolag har vi skrivit om samt flera andra inlägg om diverse råvaror har vi också talat om effekten och vad man skall tänka på och exemplifierat detta.
Sammanfattningsvis är det som så att din analys före du sparar i råvarubolag måste omfatta ”allt” som kan påverka priset på bolaget och därmed din investering. Vad som driver priset i ett råvarubolag är inte bara priset på råvaran de utvinner eller säljer utan det är också flera bolagsspecifika saker, så som kostnadsstruktur, bolagsledning och kunder. Det som lockar folk att spara i råvarubolag är att utväxlingen på din investering kan bli högre, men det funkar tyvärr åt båda hållen. Äger du ett bolag som utvinner guld och priset på guld går upp med 10% är det inte ovanligt att priset på just den råvaruaktien går upp med mer än 10% eftersom de får skalfördelar och hävstång i sin kostnadsstruktur. Men går priset på guld ner med 10% är det också vanligt att priset på aktien går ner med mer än 10%. Därför är det viktigt att påpeka att spara i råvaruaktier kan öka risken i ditt sparande.

Ser man till råvarubolag finns det egentligen två typer av bolag.

  • Råvarubolag: de som redan har en utvecklad eller klar utvinning eller produktion av en råvara, så som exempelvis SSAB eller Boliden
  • Prospekteringsbolag: bolag som inte än har en utvecklad utvinning eller produktion men kan exempelvis köpt rättigheterna för att utvinna en råvara på ett markområde

Att spara i råvarubolag kräver mer från dig som sparare och kan som vi gått igenom ovan öka risken i ditt sparande, men att spara i ett prospekteringsbolag kan öka din risk ännu mer och därför är det viktigt att tänka igenom om det är en risk du är villig att ta? Ett prospekteringsbolag kan ha missbedömt mängden råvara de tror sig ha hittat, både till det bättre och det sämre, så när väl produktionen kommer igång och de får facit på sin bedömning kan det påverka priset på aktien och därför också avkastningen på ditt sparande i råvarubolag markant och än mer än i ett etablerat råvarubolag.

Spara i råvarufonder

Att spara i råvarufonder är och har varit väldigt populärt och är en av de vanligaste formerna att spara i råvaror. Det man skall ha i åtanke är att många råvarufonder har en stor andel olja i sig vilket kan göra att om du har sparat i fonder som redan är exponerade mot ekonomier som också är exponerade mot olja får en större exponering i ditt sparande än du önskar. Därför är det viktigt att ha koll på vad som finns i fonden och att du har en sammansättning som du önskar och inte har en högre vikt mot en råvara eller marknad än vad du önskar.

Spara i råvaran

Att spara i råvaran specifikt som du vill ha exponering mot minskar storleken på din analys. Att analysera priset på en råvara är inte lätt men det tar i alla fall bort den extra analys du behöver göra när du investerar i ett råvarubolag.

När du sparar i råvaror eller handlar råvaror så kommer du se att det finns olika marknader och kontrakt. I de stora råvarorna så köper och säljer man terminer då kommer det uppstå en terminsrullningseffekt. Detta kan i många fall bli en extra avkastning, tar vi spara i olja som exempel som är en av världens mest handlade råvaror (och som även väger tyngst i de flesta råvarufonder) har du en prisskillnad mot terminen och spotmarknaden. Spot betyder vad priset på olja är om du vill ha leverans av olja just nu idag och termin är ett pris på olja om du väljer att få den levererad vid ett tillfälle längre fram i tiden. Att det är billigare att få varan levererad i framtiden beror på att efterfrågan på olja oftast ökar vilket skapar flaskhalsar i transport och lagringen av olja. Det betyder att köper du en termin som innebär att du skall få leverans av olja längre fram i tiden så ökar den lite i värde hela tiden fram tills det datum då oljan levereras för då är den värd lika mycket som spotpriset, alltså om du får oljan direkt. Detta är något som råvarufonder utnyttjar men också något som du som sparare kan tänka på och tjäna pengar på om du sparar i råvaror.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here